český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec NEUTRALENE 630 ersättningsprodukt för klorerade lösningsmedel
Last update: 2024/05/16 15:27

ALTERNATIV TILL KLORERADE LÖSNINGSMEDEL

i sina kalla applikationer

tvätt, utspädning, avfettning, rengöring

INGA FAROSYMBOLER FÖR GIFTIGHET ELLER MILJÖFARA

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

SGH-GHS-bestämmelser

 

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

  Visuell

 Vätska

-

Färg

  Visuell

Färglös 

-

Lukt

  Olfaktorisk

Egenskap 

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

835 

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4065 

-

Fryspunkt

  ISO 3016

<-60

°C

Kokpunkt

 

178 

 

Löslighet i vatten

  -

%

Kinematisk viskositet vid 25°C

  NF EN 3104

1,2 

mm²/s

Syravärde

  EN 14104

mg(KOH)/g

Jodvärde

  NF EN 14111

gI2/100g

Vatteninnehåll

NF ISO 6296

 <10

ppm

Återstod efter avdunstning

  NF T 30-084

%

Ångtryck vid 20°C

  NF EN 13016-1

0,08 

kPa

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

 >250

-

Förångningshastighet

  n-butylacetat = 1

DEE = 1

5,54

nm

32' 

Index

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

25,2

Dynes/cm

Genombrottsspänning

  IEC 156

nm 

Volt

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1a 

Klass

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

  ISO 2719

 63

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

220 

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

0,63 

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

23,6 

% (volym)

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

  CLP-förordning

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Biologisk nedbrytbarhet

  OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

>70 

%

%

Fara för vatten

WGK

Klass

Halt av VOC (flyktig organisk förening)

  -

100 

%

Svavelinnehåll

  GC-MS

%

Benseninnehåll

  ASTM D6229

%

Totalt halogeninnehåll

  GC-MS

%

Innehåll av klorinerade lösningsmedel

  -

 

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

  -

 

Innehåll av kolvätelösningsmedel

 

 

Innehåll av miljöfarliga ämnen

  CLP-förordning

%

Innehåll av ämnen med en GWP

  -

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

%

 

NEUTRALENE® 630 är en binär azeotrop.

Den är lätt att samla in, destillera och återanvända utan någon förlust av dess fysiska och kemiska egenskaper. Destillationstemperaturen motsvarar kokpunkten; den kan sänkas med ca. 30 % vid användning av en vakuumdestillerare.

NEUTRALENE® 630 kan även samlas in genom sedimentering.

 

BRUKSANVISNING

NEUTRALÈNE® 630 används rent och är inte blandbart med vatten. 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Avfettar komponenter efter maskinbearbetning

Löser upp och avlägsnar polymerhartser och sampolymerhartser

Rengör appliceringsutrustning från polyuretanhartser, epoxi och bis-GMA

Löser upp och avlägsnar smältlim, tätningsmedel i CAF eller RTV-silikon, även härdade

 

 

 

 

Avfettning med trasa

Avfettning med borste

 

Ultraljudstankar

Endast för NEUTRALÈNE 630

Spoltvättmaskin

Endast för NEUTRALÈNE 630

 

Dispenserare av lösningsmedel

 Roterande eller translaterande korg

 
A3 rengöringsmaskiner  

 

FÖRPACKNINGAR

 

Tunna 25 L

 

 

 

 

Lösningsmedel för rengöring och avfettning utan farosymboler. Identisk lösningsförmåga. Ersätter genast perkloretylen, trikloretylen och diklormetan. lösningsmedel för rengöring och avfettning som ersätter klorerade lösningsmedel i deras kalla applikationer. Alternativ till klorerat lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersätter metylenklorid. Giftfritt lösningsmedel Lösningsmedel utan farosymboler. CLP-förordningen. ersättning trikloretylen. ersättningsprodukt trikloretylen. ersättning perkloretylen. ersättningsprodukt perkloretylen. ersättning diklormetan. ersättningsprodukt för diklormetan. Produkt för industriellt underhåll

          200 L kagge

 

Solvant de nettoyage et de dégraissage sans pictogramme de danger. Pouvoir solvant identique. Substitut immédiat au perchloroéthylène, trichloroéthylène, dichlorométhane. solvants de nettoyage et de dégraissage substituts aux solvants chlorés dans leurs applications à froid. Substitut solvant chloré. Substitut dichlorométhane. Substitut chlorure de méthylène. Solvant non toxique. Solvant sans pictogramme de danger. Règlement CLP. substitution trichloréthylène. substitut trichloréthylène. substitution perchloréthylène. substitut perchloréthylène. substitution dichlorométhane. substitut dichlorométhane

 

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE